Årets tema:

«Kvinner som forfølges for sin tro»

Fire av fem mennesker lever i land der tros-og livssynsfriheten er sterkt eller meget sterkt begrenset. Svært mange av disse er kristne. Hvert år ønsker vi gjennom fakkeltogene og tilhørende opprop å belyse ulike typer av utfordringer knyttet til disse begrensningene. I et eget opprop, som skal overrekkes Utenriksdepartementet, kommer vi med innspill på hvordan Norge kan fortsette å jobbe for alle menneskers rett tiltros-og livssynsfrihet rundt om i verden.

Årets opprop vil sette fokus på hvordan trosfrihet og kvinners rettigheter henger sammen. Vi ønsker også å belyse hvordan kvinner spesielt rammes av religiøst motivert diskriminering og overgrep. Mange ganger er kvinner dobbelt sårbare for diskriminering og overgrep, både fordi de er kvinner og på grunn av deres tro eller livssyn. Kvinner som tror feil, sett fra eget trossamfunn eller resten av samfunnet, blir på mange måter straffet hardere enn menn. De trakasseres, utsettes for press og rammes av både fysisk og psykisk vold. De er ekstra sårbare for seksualisert vold, kidnapping og tvangskonvertering. Samtidig blir disse konsekvensene ofte oversett når trosfrihetsbrudd dokumenteres og analyseres.

I år vil vi gå ut på gatene for å markere at vi står sammen med alle kvinner som opplever diskriminering og overgrep på grunn av sin tro eller livssyn. Vi vil stå sammen med alle kvinner som ikke får lov til å uttrykke og utøve sin tro på den måten de selv ønsker. Og vi vil utfordre norske myndigheter til å gjøre alt de kan for å sikre at alt trosfrihetsarbeid tar høyde for kvinners opplevelser og perspektiv.

 

Her er linker til filmer og artikler om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy:

Fra Åpne Dører

Fra Stefanusalliansen