Image

Ni av ti drap på kristne som blir drept for sin tro skjer i Afrika. I år vil vi gå i fakkeltog for å støtte denne utsatte gruppen og løfte deres sak.   
Les mer om årets tema her

Fakkeltog 2024: Molde 22.10 / Ålesund 23.10 / Fosnavåg 24.10 / Oslo 24.10 / Sandefjord 20.11 / /

Fakkeltog 2023

Molde 24.10 / Ålesund 25.10 / Fosnavåg 26.10 / Oslo 01.11 /Porsgrunn 02.11 / Stavanger 02.11 / Arendal 06.11 / Lyngdal 07.11 / Sandefjord 08.11 / Askim 09.11 / Kristiansand 11.11 / Finnsnes 11.11 / Råde 12.11 / Tønsberg 12.11 / Flekkefjord 12.11 / Stokmarknes 12.11 / Bergen 15.11 / Tromsø 21.11 / Fister 29.11 / Nærbø 30.11 / Notodden 04.12 / Trondheim 9.12 
(listen oppdateres fortløpende)

Ønsker du å organisere fakkeltog på ditt hjemsted? Se her 

For mer informasjon om fakkeltogene:  Se her

Fri til å tenke, mene og tro – uten å bli straffet

Trosfrihet er en universell menneskerettighet

Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik:
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)»

Mange steder i verden står denne universelle rettigheten svakt. Tro er en svært viktig del av menneskers identitet. Når trosfriheten trues eller svekkes, fratas vi noe av det mest dyptgripende i oss. Over hele verden lider både kristne og andre trosminoriteter under forfølgelseog diskriminering.

Stå opp for dem som blir nektet å praktisere sin tro!
Se fakkeltogvideo for 2023

Fakkeltog – hvorfor det?


Over 365 millioner kristne lever i omgivelser hvor det er høy grad av forfølgelse og diskriminering. Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for fra myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte overses. I de områdene kristne blir forfulgt, diskrimineres ofte også andre trosminoriteter.  

Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er å minne oss selv og andre om den vedvarende uretten disse lever under. Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken.  

Fakkeltog er også en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet en appell som utfordrer myndighetene til å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter på dagsorden. 

Jo flere som er med, og jo flere steder som arrangerer fakkeltog, desto tydeligere blir budskapet: 
Forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter angår oss alle!


Felleskristent arrangementStøtte og solidaritet til forfulgte er noe vi som kristne fra ulike menigheter og kirker kan stå sammen om. Vårt ønske er at fakkeltogene skal være felleskristne arrangementer, der ledere og medlemmer med forskjellig kirketilhørighet og bakgrunn kan gå ved siden av hverandre. Det gir et tydelig signal, både hvert enkelt sted og overfor norske myndigheter, om at forfølgelse av kristne angår oss alle. 


Fakkeltog flere steder


Placeholder

I 2007 ble det første fakkeltoget for forfulgte kristne arrangert i Oslo, og i 2010 ble det også gjennomført fakkeltog i Bergen. I 2023 ble det arrangert 23 fakkeltog på ulike steder i Norge. 

Det er flott om vi i årene framover får se at enda flere markerer solidaritet med kristne som lider for sin tros skyld. Slik får vi økt støtte og oppmerksomhet om en viktig sak.  Offentlig synlighet og påvirkning


I mer enn 15 år har fakkeltogene vært med å sette forfølgelse og diskriminering på dagsorden i hele Norge. Ved å være en synlig og offentlig markering, får vi økt oppmerksomhet på saken i det offentlige rom. Gjennom appeller og medieomtale, og ved å utfordre myndighetene, står vi sammen om å løfte opp de forfulgtes situasjon og utfordre til å kjempe for trosfrihetalle plan. Takk til dere som har vært å vise deres engasjement for forfulgte kristne til nå! Hvem arrangerer fakkeltogene?


Det er organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen som står for den sentrale planleggingen av fakkeltoget. De utvikler materiell til årets tema, lager innlegg og annonser til aviser, skriver en appell og tar kontakt med politikerne på Stortinget. Samtidig må hvert enkelt fakkeltog arrangeres av en lokal komité som tar på seg ansvaret for å planlegge og gjennomføre arrangementet. Åpne Dører og Stefanusalliansen vil prøve å rekruttere representanter fra organisasjonene til å være med i de lokale komiteene, der det er mulig.

 
Åpne Dører
Stefanus Alliansen
 

Nyhet: Fakkeltog 2017 - datoer

Bergen: 1. nov. / Stavanger: 5. nov.
Oppdateres fortløpende med datoer for andre byer.

Universell Menneskerettighet

Trosfrihet er en universell menneskerettighet. Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter begynner slik:
«Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro (…)»

Retten til å skifte tro er nært knyttet til retten til å misjonere – som også er beskyttet av menneskerettighetene. For både Åpne Dører og Stefanusalliansen er retten til å skifte tro en grunnpilar i arbeidet.

Å skifte tro er ikke uproblematisk. Det kan fremkalle reaksjoner fra både stat og samfunn. Ifølge Pew forskningssenter har 21 stater lover som forbyr konvertering. I Midtøsten og Nord-Afrika har hele 60 prosent av landene slike lover.

Iran og Saudi-Arabia er to land som skiller seg negativt ut. Begge land har svært autoritære regimer som ikke godtar konvertering fra hver sin offisielle versjon av islam. Iran og Saudi-Arabia er to av Midtøstens politiske stormakter som kjemper mot hverandre om innflytelse og kontroll over sine nærområder. Begge land bruker religion til å fremme egne interesser.

Det gjør det svært risikabelt for de som ønsker å konvertere. Likevel vokser hemmelige husmenigheter frem, og stadig flere søker etter et kristent fellesskap. De trenger vår støtte og forbønn.

Bli med og stå opp for dem som nektes sin rett til å skifte tro!

Finn ut mer om situasjonen i Iran og på Den arabiske halvøy